Ga naar hoofdinhoud
Disclaimer

Disclaimer

Akkoordverklaring

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van BouwProfi gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Onder ‘site’ en BouwProfi-website wordt in deze voorwaarden verstaan: www.bouwprofi.nl en daaraan gekoppelde webshops.

Deze website wordt onderhouden door BouwProfi. BouwProfi is bereikbaar via het contact formulier op deze website.

Doel website, aansprakelijkheid en garantie

De informatie op, en andere inhoud van de BouwProfi-website wordt de sitebezoeker voor informatieve doeleinden aangeboden. De BouwProfi-website bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van BouwProfi en worden de sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. BouwProfi behoudt je het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

BouwProfi redigeert de op de BouwProfi-website aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site, desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens van de BouwProfi-website, waaronder data, logo's, video's, geluiden, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten.

De gegevens zijn het exclusieve eigendom van BouwProfi. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de BouwProfi-website is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van BouwProfi , inhoud of informatie van de BouwProfi-website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d. met het oog op zakelijk gewin.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen

Ieder gebruik van de BouwProfi-website en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van BouwProfi of derden is verboden.

Interactieve communicatie

Voor zover de sitebezoeker de mogelijkheid krijgt persoonsgegevens en gegevens zoals bijvoorbeeld reacties (verder: data) in te vullen zijn deze voorwaarden daarop onverkort van toepassing. Door het invoeren en zenden van deze data geeft de sitebezoeker BouwProfi zonder tegenprestatie (om niet) toestemming deze data, met inbegrip van de achterliggende ideeën, concepten en kennis -indien dit naar oordeel van BouwProfi wenselijk is- te gebruiken, te verwijderen, te herschrijven, uit te voeren, af te beelden, te censureren, te verzenden of in te korten. Dergelijke gegevens worden door de sitebezoeker vrij van eigendomsrechten verstrekt, zijn niet vertrouwelijk en mogen voor een ieder toegankelijk worden gemaakt.  Op een door BouwProfi te bepalen wijze en termijn na het invullen kan de door de sitebezoeker ingevoerde data zichtbaar worden op de BouwProfi-website of elders op het Internet.

De sitebezoeker, garandeert dat alle door hem ingevoerde data die hij naar de BouwProfi-website of naar BouwProfi (bijvoorbeeld via de chat) verstuurt niet aanstootgevend of grievend is, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrecht en/of andere rechten van BouwProfi of van derden.

Het is de sitebezoeker en alle overige derden verboden om de site van BouwProfi te gebruiken of op enige manier in te zetten voor commerciële uitingen, spam, het achterhalen van gegevens van natuurlijke of rechtspersonen, het op andere dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik bedoelde wijze verkrijgen of verzamelen van informatie en handelen in strijd met de rechten uit Auteurswet, Databankwetgeving en overige intellectuele eigendomsrechten, hacking en daarmee gelijk te stellen handelingen. De sitebezoeker is bij handelen in strijd met deze voorwaarden aansprakelijk voor alle door BouwProfi daardoor gemaakte kosten, vermeerderd met een schadevergoeding naar billijkheid ingeval van opzettelijke en/of strafbare handelingen.

Cookies

Cookies zijn handige technieken die informatie verzamelen en gebruiken. Websites worden daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Daarnaast houden ze de inhoud van uw winkelwagen bij. Om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, maakt BouwProfi op haar websites gebruik van cookies. 

Dankzij cookies kan BouwProfi ook zien hoe vaak BouwProfi-websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. OOk maken sommige cookies het mogelijk om uw surfgedrag te volgen. Websites kunnen zo bijvoorbeeld iets over uw voorkeuren te weten komen waardoor BouwProfi relevantere informatie kan laten zien.

Cookies worden opgeslagen op uw computer. U kunt ze op elk gewenst moment verwijderen. Hoe u dit kunt doen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser. Houd er rekening mee dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Het gebruik van cookies is veilig. Ongewenste e-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan namelijk uw e-mailadres of telefoonnummer niet op, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welk recht is van toepassing?

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden of het gebruik van de site. Voor aankopen bij BouwProfi zijn Algemene voorwaarden van toepassing die u kunt inzien. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden of elders op de site nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden

Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen. BouwProfi behoudt u te allen tijde het recht voor de voor de site geldende gebruikersvoorwaarden zonder kennisgeving te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen.